EPİSOME BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, Episome Biyoteknolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Episome”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Episome Biyoteknolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

 

İşbu Politika çerçevesinde Episome tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Episome’nin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Episome, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

 

İşbu Politika, kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

 

Episome tarafından KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi, (iii) finansal bilgi, (iv) müşteri bilgisi, (v) müşteri işlem bilgisi, (vi) işlem güvenliği bilgisi, (vii) risk yönetimi bilgisi, (viii) lokasyon bilgisi, (ix) hukuki işlem ve uyum bilgisi, (x) sigorta bilgisi, (xi) talep/ şikayet yönetimi bilgisi, (xii) aile bireyleri ve yakın bilgisi, (xiii) görsel ve işitsel veri, (xiv) pazarlama bilgisi, (xv) araç bilgisi, (xvi) çalışan adayı bilgisi, (xvii) denetim ve teftiş bilgisi, (xviii) fiziksel mekan güvenlik bilgisi ve (xix) özel nitelikli kişisel veri kategorilerine dahil kişisel verileri işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Episome tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Episome ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Episome tarafından işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Episome tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; Episome ile tarafınız arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.

 

Episome tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, Episome birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,

 

 • Episome internet sitesi içinde özel hesap oluşturulması için (örn. İsim-soyisim, e-posta adresi)

 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (örn. İsim-soyisim, adresi, doğum tarihi)

 • Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası)

 • Haber bültenleri ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi)

  • Satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres)

  • Sorulara cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)

  • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. E-posta adresi, alış-veriş alışkanlıkları)

  • Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)

  • Sitenin güvenliğini güçlendirmek için.

B) Episome Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Episome’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; Episome ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Episome’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, çağrı merkezi, iş/çözüm ortağı, hissedar, veri tabanı hizmet firmaları vb. ile), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ancak; verileriniz her halükarda Episome tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

C) Episome Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Detaylar Nelerdir?

Episome tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınacaktır.

Bu kapsamda Episome tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, Episome bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilecektir.

D) Kişisel Verileri Sahiplerinin Aydınlatılması Nasıl Sağlanır?

Episome, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Episome, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda yayınladığı Aydınlatma Metni ile bilgilendirme yapmaktadır.

E) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Episome Biyoteknolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde Episome’ ye iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Episome tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda  belirtilen  haklarınızı  kullanmak  için  kimliğinizi  tespit  edici  gerekli  bilgiler  ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; BU BAĞLANTIYA TIKLAYARAK indireceğiniz “Episome Biyoteknolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Başvuru Formu” belgesini doldurarak, “Gebze OSB Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. No:507/1 Gebze/KOCAELİ” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını info@episomebiotech.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

EPİSOME BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Episome Biyoteknolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Episome”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Episome olarak tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin (örneğin; ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, fatura ve teslimat adresleri gibi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gayret göstermekteyiz. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

A) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

 

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Episome tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Episome ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Episome tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; Episome ile tarafınız arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.

 

 • Episome tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, Episome birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,

 • Episome internet sitesi içinde özel hesap oluşturulması için (örn. İsim-soyisim, e-posta adresi)

 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (örn. İsim-soyisim, adresi, doğum tarihi)

 • Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası)

 • Haber bültenleri ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi)

 • Satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres)

 • Sorulara cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)

 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. E-posta adresi, alış-veriş alışkanlıkları)

 • Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)

 • Sitenin güvenliğini güçlendirmek için.

B) Episome Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz; Episome ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Episome’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı hizmet firmaları vb. ile), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Ancak; verileriniz her halükarda Episome tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

C) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal

Dayanak Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Episome’nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde Episome’ ye iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Episome tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda  belirtilen  haklarınızı  kullanmak  için  kimliğinizi  tespit  edici  gerekli  bilgiler  ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi BU BAĞLANTIYA TIKLAYARAK indireceğiniz “Episome Biyoteknolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Başvuru Formu” belgesini doldurarak, “Gebze OSB Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. No:507/1 Gebze/KOCAELİ” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını info@episomebiotech.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.